نالۀ زن
مسعود حداد مسعود حداد

  

خواستم بنویسم

قلمم را شکستند

خواستم بسرایم

حنجره ام را بستند

اینها کی هستند؟

خواستم پرواز کنم

در دیار دیگری

با چنگ ونی آغاز کنم

بر مزار دیگری

واما

برآشیانم خزیدند

پر وبالم دریدند

کی هستند و کی بودند؟

زپروازم هراسیده

در قفسم نمودند.

پیرو چه آئین اند؟

امت کدام دین اند؟

برای شکار من

هرلحظه در کمین اند

زمن جز این ندانندو

ناقص العقلم خوانند

زمان ازمن بدزدند

وخود ننگ زمان اند.

اینها کی هستند؟

هرکی هستند

هرچه هستند

ولی موجود پست اند.

 

21 اگست 2013

 


August 23rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان