نمی دانم چه خواهد شد
مسعود حداد مسعود حداد

 

پس از چندی

غرور ملتی را

ستون قدرتی را

چنان باآتش خمپاره ها

به خاکستر مبدل ساخت

ویا شاید

هزاران مرد به خون غلطد

هزاران طفل خون گرید

هزاران زن زبون گردد

سوالی نیست زهیچ فردی

چرا زنگی! چنین کردی؟

نمی دانم چه خواهد شد

پس از چندی

تبسم را زلب دزدد

کسی آنجا نمی خندد

بجای شیر خون دوشند

بجای اّب اشک نوشند

سوالی نیست زهیچ فردی

چرا زنگی چنین کردی ؟

 4 سپتامبر


September 4th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان