هیچ چیز بی تو دگر مقبول نیست
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب

هیچ چیز بی تو دگر مقبول نیست

عشق دوستی نزد با پول نیست

هر کجا باشی عزیز هستی به من

خیر گر مهر ات دگر بستی به من

گیتی در هرکار خود نامرد شد

رنگ فصل دوستی با درد شد

دل ریا کرد یا زبان یا زمان ؟

این که ما بفروختی با یک قِران

رسم دوستی عدالت این نبود

این که آتش را زدی بر تار پود 

خار بودم گل نمودم در برت

تا شوم تاج نگین دور سرت

قلب من محتاج بودُ من فقیر

تو زدی در زخم دل باران تیر

نیستم "محبوب" من درکوی تو

چشم گریان میبینم برسوی تو


April 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان