وزارت مالیه افغانستان چهار نوع بیمه را اجباری می سازد !!!!!!!!
از قلم فضل الرحیم رحیم از قلم فضل الرحیم رحیم

طنز

 

 

 

وقتی این عنوان را در سائت رادیوی آزادی ، خواندم  عاجل با آقای دل آزار رشوتیار فسادپور زمین خوار که از نگاه موقف امروزیش دست راست مقام است در تماس شدم و پرسیدم که لطف نموده در مورد این چهار نوع بیمه برایم معلومات داده ممنونم سازید . این موجود مقرب همیش نشسته در کنار مقام در زمینه چنین فرمود :

برای شما و مثل شما به دیگران واضح و معلوم است که ما مع الخیر سال 2014 را به پیش داریم و تا آن زمان فرصت کمی باقی مانده ما یعنی مایان (چورزاده ها ، فسادپوران ، رشوت خوران و زمین دزدان ) برای ادامه راه و رسم  و کردار و اعمال خود در این فرصت اندک به یک سلسله اقدام و اجراات در سایه قانون و ضمانت های حقوقی شدیداً نیاز داریم ما یعنی مایان به این نتیجه رسیدیم که چهار نوع بیمه را سر خود ما اجباری و جبراً قابل تطبیق نمایم که قرار ذیل می باشد :

 1 - بیمه سیتم فساد تا3014 البته قابل یاد آوری است که در ختم موعد تعین شده تاریخ آن برای یکهزار سال دیگر قابل تمدید می باشد .

2 – بیمه سیتم  رشوه واختلاس تا 3014 البته این مدت قابل تمدید است در صورتیکه در خزانه های کشورهای دوست ما چیزی بنام پول باقی بماند .

3 – بیمه چور و غصب زمین دولت و مردم تا 3014 این بیمه هم قابل تمدید است قابل اعتبار بودنش تا زمانی است که تمام زمین خاکی خدا بنام های ما قباله رسمی و شرعی شود .

4 – بیمه چوکی های حساس دولتی برای نسل در نسل مایان

فایده این بیمه در این است که حضور فعال و مجال ما در سیتم دموکراسی و سوته کراسی  در بازار آزاد و بازار بسته صد در صد تضمین است و پدر کسی ما ره گفته نمی تواند که سر بینی تان فیل نشسته  . اینه قربان این هم معلومات که امیدوار هستم سرتان در روشنی برق تجارتی همسایه های ما قرار گرفته باشد و راه  ورسم  آئین ما ره مزاق فکرنکنید.

 

09-01-2013

 

 


January 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان