پیشبرو !!!
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

اهدا به شاعره شیوا سخن               13/26/02

خانم شهلا لطیفی ولیزاده

 

 

 

با طبع  آزاده چو بر خاستی

صاحب اندیـــشهء فرداستی

شعر تو آییــــــنهء دلها بود

موج رقــــم کردهء گلها بود

در سخنت رنج زمان خفته است

گفته تو ؛ گفــــتهء نا گفته است

واژهء تو ؛ واژهء گواژه نیست

صحبت گواژه گران واژه نیست

بحر خیالت چو تلاطم کند

جزرو مدی آمده را گم کند

قایقی در بحر خروشان تویی

 عابرء در مشکل و آسان تویی

پیشبر و ؛ راه مده بر هراس

در دل خود جاه مده بر هراس

بانوی دانــــشورو داناستی

شاعره و واله و شهلاستی


February 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان