څــــړیــکه
نورمحمد غفوری نورمحمد غفوری

له هرې خوانه په ما غم اوروي

د زمانې زړګی ماتم اوروي

هسک د وختونو له وريځو ډک دی

چیرته ماران چیرته لړم اوروي

دا د وحشت دیوان تیارې خپروي

په هر بل شوی څراغ بم اوروي

همته! ګوره ملا دې خمه نه شی

آسمان بلاوې دم په دم اوروي

په سمندر د اوښکو نه شی چاره

لوی سقرونه، جهنم اوروي

د ترحم هیلې عبثې ښکاري

ظالم لمبې په هر قدم اوروي

نامرد غماز د نمامۍ اورونه

هم ئې پر ما هم په صنم اوروي

د خپل خیرن نظر اتوم بمونه

کله په یوه کله بل چم اوروي

هره لحظه د هیریدلو دوړې

د ویاړونو په البم اوروي

(غفوری) کله به سپرلی شی که نه؟

چې په ګلـــونـــو به شــبنم اوروي


January 25th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان