ښاغلی عبدالوهاب سرتیر
انجنیرعبدالقادرمسعود انجنیرعبدالقادرمسعود

د ملي ولولو خاوند، هیواد پال او اولس پال شاعر

 

 

 

 
October 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان