محمد اسحاق ثنا محمد اسحاق ثنا

از سی و دوهمین سال وفات مرحوم استاد علی اصغر بشیر هروی .

استاد سخن

استاد (بشیر چشم و چراغ زمانه بود

پرتو فشان چو شمع همی بر زبانه بود

چون نخل پر ثمر به ګلستان زندګی

بشګفته غنچه بود به جوش و جوانه بود

در آسمان شعر و ادب در کمال و فضل

تابنده پر فروغ چو ماه شبانه بود

تنها به نظم و نثر نبود یکه تاز فرد

در منطق و بلاغت و طنز هم یګانه بود

هرګز به نزد اهل ستم سر نکرد خم

هر چند اګر که بار ګرانش به شانه بود

خاموش بود و لیک به میدان امتحان

شیرین سخن چو بلبل شیرین ترانه بود

جاوید باد نام بلندش ثنا همیش

آنسان که هر کلام کزو جاویدانه بود

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

23-11-20

 

 

پا نهادم در جهان دیدم همه رفتار کج

راه کج هم جاده کج هم کوچه و بازار کج 

خشت کج دیوار کج تهداب کج سرتاق کج 

نقشه کج معمار کج دروازه و دیوار کج 

حرف کج گفتار کج رفتار کج عمامه کج 

  تسبیح و سجاده کج هم گوشه ای دستار کج

کار ها در ملک ما رفته همه در کج کجی 

همچنان امضا کج و دفتر کج و گفتار کج 

تا به کی هر کار کج قانون کج و احکام کج 

تا به کی اعمال کج ایمان کج  اقرار کج 

با خیانت بسته اند بار شتر از مال خلق 

میرسد در شهر کج شب در میان این بار کج 

گشته ام آخر ثنا از این همه کج کج ملول 

سخت بیزارم دیگر تا بشنوم بسیار کج 

 

ونکور کانادا 

19/11/2013
November 23rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان