ګيله من
الحاج الهام الدين قيام الحاج الهام الدين قيام


 
داقصورځماديار،که مې دځان دی
چې مې يارنن دپردوپه لارروان دی
 
له پرديوبه په کومه خوله ګيله کړم
چې مې خپل وروردپرديوهمپيمان دی
 
دباباپه ټول جايداد،دده دعواده
خوله اصل ونسب،ټولونه پښيمان دی
 
په ښکاره نارې وهي چې افغان نه يم
افغان ندی خو،وکيل دپارلمان دی
 
دکړووړواختيارېې ټول دبل پلاس دی
هرعمل ېې دکوم بل چا  په فرمان دی
 
زه قيام له ټول جهان نه ګيله من يم
چې په مونږېې راتپلئ هرشيطان دی
 
 
والدورف/جرمنی
27.07.2013

July 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان