گردوغُبارِحادثه
فروغ فروغ

            
کابل هنوز دشمنی با ساکنانِ تُست
آه وفغان و ناله بهرسو ازآنِ تُست
کابل توشهرِراکت وخُمپاره گشتهٔ
قاتل بفکرِ کُشتنِ پیرو،جوانِ تُست
کابل اسیرِ فتنه گران و دسیسه ای
گردو غُبارِ حادثه در آسمانِ تُست
صیادِ کهنه کار بوَد در کمین ترا
تیری زِهرکمان بقصدِ نشانِ تُست
آوارگانِ خسته وزارَت بهرطرف
پروانه هایِ دربَدراز آشیان تُست
از بدوِ حادثه همه رو آورند به تو
چادرنشین وبیوه وبینان میانِ تُست
بالانشینِ تختِ توخدمت گذارِغیر
غُربت نشینِ دامنِ تو پاسبانِ تُست
معذوردار گرسُخنم پُرزِدرد بود
دایم زبانِ خامهٔ من ترجمانِ تُست
برچین گلیمِ فتنه وفسق وفجور را
اندرحریمِ خانه ای تودشمنان تُست
کابل! تو قلبِ پُرتپُشِ خاکِ میهنی
ما را توان وطاقتِ بازوتوانِ تُست
کابل تو مهدِغیرت و حماسه بودهٔ
دنیا گواهِ عزت ونام و نِشانِ تُست
افـراشته باد پرچمِ آزادیت همیش
این افتخارِملت وازشاه امانِ تُست
ای شاهِ پُرغرور چرا خُفتهٔ هنوز؟
بارِدگربخاکِ توخصمِ زمانِ تُست
ای رَهروانِ راهِ امان سربلند کنید
آزادی دوبارهٔ خاک ارمغان تُست
نی رهبروزعیم ونه سرکردهٔ دگر
یارَب اُمیدِ ما همه بر آستانِ تُست
کابل فروغ کشورِ ویرانه ام تویی
آزاد زیستن شرفِ مردمان تُست
             14/8/2013
شاه امان ==== شاه امان الله خانِ غازی
این سروده بمناست روزآزادی واسترداد استقلال کشورمحبوبم ازچنگال اگلیس ها درزمان سروده شده که باردیگروطنم مورد تاخت وتاز بیگانه گان
قرارداشته وبازهم قوای استعمارگرانگلیس باشرکاء خود بشیوه های جدیدی وارد خاک ما گردیده اند، به امید که ارواح شاه امان الله خان غازی وهمه 
شهدای گلگون کفن وطن بیاری خداوند برما توان وحدت ویکپارچگی وتوان پیروزی بردشمنان رنگارنگ وطن را بدهد، تا درفش آزادی ویکپاچگی
خود را برافراشته نگه داریم
 
   روزهایِ سیه
این جنگ وجدال ودشمنی تا بکی است؟
غُربت زده را، بی وطنی تا بکی است؟
هر روز کسی به خاک و خون می اُفتد
این دردو غم و بی کفنی تا بکی است؟
جُزفِسق وفجور،تجاوزو رِشوت نیست
این مُفـسد و فاسق و دنی تا بکی است؟
از تفرقه و جدایی، جان بَر لبِ ماست
ای هموطنان، ما و منی تا بکی است؟
سی سال وطن درآتشِ جنگ  بِسوخت
این شعله بدستِ چند تنی تا بکی است؟ 
هر سو بنگر، به سوختن، ساختن است
این سوخته گان، ساختنی تا بکی است؟
ترسی،زِ بَم و زِانتحار درهمه جاست
خونِ  دگران،تو ریختنی تابکی است؟
ای آنکه سَرت، نِهادی برپایِ رقیب
با اهریمنان،اهریمنی تا بکی است؟
خود دانی فروغ  صلح  روزی تابد
روزهایِ سیه، ستودنی تا بکی است؟
           16/8/2013
 August 16th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان