گرگ مکار
مسعود حداد مسعود حداد

 

 

گوسفندی را ببین که  گله بانی میکند

همچوچوپان درچراگاه میزبانی میکند

هرزمان خواست می درد یک گوسفند دیگری

اینچـــنین با نوع خـود نا مهربانی میکند

گربپرســــی گوسفندا ! تو مگر درنده ئی؟

خنده برلب درجواب شیرین زبانی میکند

گرگ مکار برتنش کرده چپن ازمیش را

بافــریب گــوســفندانشـــادمانیمیکـند

گاه گاهی مینمایــد حــمله بر شــیر ژیان

نزد روباه میرود و خــود ســتانیمیکن

در نقاط دهر وگیتی غیر ملک ما وتـــو

گه شنیدی رمه را گرگ پاسبانی میکند؟

گر بنالیم این چه ظلمیست برسرما آمده

گوید، الله چــون شمارا امتهــانی میکند

 

10مارچ 2013

 

 


March 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان