گنجینه ها
محمدنعیم جوهر ازآلمان محمدنعیم جوهر ازآلمانگر به فرمانِ دلم یک دلبرِ کافر کشم
باید اول تیرِ مژگانش بمثلِ پر  کشم

من چه سان دیوانۀعشقِ تراای نازنین
از  دیار  خامه و چکامه و دفتر کشم

شاید از دردِ فراقت ای بُتِ بیداد گر
نالۀ  پُر سوزِ دل تا دامنِ محشر کشم

اینقدر دانم ز جورِ روزگارت ای فلک
از درِ صیادت آخر ،مشتِ  خاکستر کشم

تا کنم جان رارهااز قیدِ زندانِ غمت
باید اول بردلِ دیوانه ام خنجر کشم

از غمت مانندِمجنون دربیابانزارِعشق
خون دل را دم بدم ازدیدۀ ساغر کشم

دشمنانِ میهنم  را از دیارِ خویشتن
کی توانم بی سرو بی افسرولشکرکشم

همرهی(جوهر)روم پرسانِ یارانِ قدیم
کزدرِ گجینه هایک مشتِ سیم وزر کشم


25.12 .2012

December 28th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان