یادم رفت
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

   13/01/08

غرق مهر تو شـــدم جورو جفا یادم رفت

بیخود و واله شــدم شرم و حیا یادم رفت

همه شب ذکر تو؛ بو داشــــت میان دهنم

نگهــــــــت پیراهنی باد صبا یادم رفت

در لب پر غزل ام مطلعی از نام تو بود

در خم عاطـــفه ها صبح و مسایادم رفت

چه مقدس شــــبی را با تو سحر میکردم

که به هنگام ســحر ذکر و دعا یادم رفت

در شــــــــفا خانهء دلدار به درمان رفتم

از تجـــــلای رخش دردو دوا یادم رفت

 

 

 

 


August 6th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان