یادِوطن
محمدنعیم جوهر محمدنعیم جوهر

 

تامرا یادِ از آن دشت ودمـن مي آیـد

به دلـم یادِ وطن٬ یـادِو طن مي آیـد

 

بوي خونِ جګرِلالة ٬ خونیـن جګرم

همرهي بادِ صبا ٬ دیـدنِ من مي آیـد

 

باز ازګلشنِ آغوشتـه به جنګِ وطنم

خـبرِ نـاخـوشِ مـرغـانِ چمـن مي آیـد

 

میتپـد مرغِ دلـم همچو کبـوتر به قفـس

تابه ګلګشتِ چمن زاغ وزغن مي آید

 

اجـلِ خانـه خـراب از پي نیـمِ نفسـم

بسراغِ دلِ بي ګور و کفــن مي آیـد

 

پـي تاراجِ تو ای خاکِ نیاکانـم بـاز

شیـخ ازقطـر و٬ مُلا ز یمـن مي آیـد

 

! بعـدِ اعـدامِ پسر خالة او هموطنان

بُلبُلِ جاسوسِ ایران به سخن مي آیـد

 

باز درمجلسِ شوراي پُرازفسق وفساد

شاه شجاعِ دیګرم زیـرِ چپـن مي آیـد

 

پـي کُشتارِکـه درقیـدِ حیات انـد هنـوز

طالب عمامه بسر پاره یخـن مي آیـد

 

هرچه ګویم زتوګویم وطنا! تادمي مرګ

وصفِ بیګانه مرا کي به دهـن مي آیـد

 

غم مخورهموطنم بوي بهارِ درِصلح

بعـدِ مـردن بسراغِ تو و من مي آیــد

 

پیکـرِ(جوهرِ) بیـجانِ تو ازکشورِغیـر

بهـرِدیـدارِ وطن٬ بــینِ کفـن مي آیـد

 

 

14.04.2013

آلمان

 

اندیشه کن

***

ای دل آخراز ګزنـدِ روزګــار انـدیشه کــن

یـا زآهِ مردمِ شب زنـده دار انـدیشـه کـــن

 

 

مردمِ دنیا خـدا ناتـرس و٬ توخوشــباوري

از دو رنګیهاي این لیل ونهاراندیشـه کــن

 

قطره هاي آبِ چشمم رابه چشمِ کم مبیــن

بر شر و شور و صداي آبشاراندیشــه کــن

 

پـاي خود هـرګزمنه دربـزمِ یارانِ دورنــګ

از سخنها٬ نکته ها از زهرِ مار اندیــشه کــن

 

ای دل ازګفتارِ(فضلِ )مهربان (خوشنود)باش

بـر درِغُــربت به رنـجِ بیشماراندیشــه کــن

 

بی سروپاهرطرف بی ما٬ مرو!ای مرغِ دل

از پلـنګِ ګوشـة آن مرغـزار اند یشه کــن

 

ای دلِ دیــوانه امشــب آه و فریادم شنــو

از خــدنګِ ګوشـة مژګانِ یاراند یشـه کــن

 

طالع و بخـتِ مرا ګر ساختي ازغــم ســیه

از دُعـاي سینه چاکِ دلفګار اند یشه کــن

 

میـرود از کـف تُـرا عـمرِجوانـي عاقبـت

برګل وبرګِ خزانِ زرد و زار اندیشه کن

 

درجـواني کـن فرار ازکِبر ونفسِ سرکشـت

تـا تـواني از غـرورِ نابکار انـد یشـه کــن

 

ای فلاني بعد ازین بهرِخدا غارت بس است

بـر یتـیمِ بیـنواي ایـن دیـار انـد یشـه کــن

 

شمع عمرِزنده ګي خواهي نخواهي بي بقاست

برفروغِ (جوهر) ات در شامِ تارانـد یشه کـن

 


April 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان