یعنی من
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

–لویزیانا –امریکا 13/24/04

 

غم ودردی زمانه یعنی من

گریه ای عاشقانه یعنی من

ساقه ء خشک در بها رامید

مرده ای جا ودانه یعنی من

شمع خاموش دراسارت دل

در سـکوت شبانه یعنی من

دام افتاده در قفس محصور

بلبـلی بــــی ترانه یعنی من

اشک گرم یتـــــیم را ما نم

دلـــی پر از بهانه یعنی من

از کمان وفا رها گشـــــــتم

میروم بــــی نشانه یعنی من

 


April 25th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان